Văn bản mới

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 1371/CT-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Tải về 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 739/KH-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Tải về Kế hoạch 739/KH-UBND 

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tác hại của rượu bia

Năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang