TIN TỨC ĐẢNG-ĐOÀN THỂ

Lễ kết nạp đảng viên mới

Thứ sáu, 10/07/2020, 16:16

Trải qua thời gian rèn luyện, phấn đấu, thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng và trưởng thành trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao; được sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đồng chí đảng viên trong chi bộ, công đoàn viên ưu tú Nguyễn Mai Thị Hồng Tho và Nguyễn Tuyết Minh đã tự khẳng định được bản thân, tự nguyện xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, được chi bộ xét và đề nghị với Đảng ủy cấp trên xem xét kết nạp vào hàng ngũ của...