TIN TỨC BỆNH VIỆN

Trao Quyết định thành lập Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang

Thứ sáu, 26/02/2021, 07:35

Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định 317/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang. Đây là bệnh viện chuyên khoa hạng III tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế. Cơ cấu tổ chức bộ máy của bệnh viện gồm: 01 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc, 03 phòng chức năng và 05 khoa.  

TIN TỨC ĐẢNG-ĐOÀN THỂ

Lễ kết nạp đảng viên mới

Thứ sáu, 10/07/2020, 16:16

Trải qua thời gian rèn luyện, phấn đấu, thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng và trưởng thành trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao; được sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đồng chí đảng viên trong chi bộ, công đoàn viên ưu tú Nguyễn Mai Thị Hồng Tho và Nguyễn Tuyết Minh đã tự khẳng định được bản thân, tự nguyện xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, được chi bộ xét và đề nghị với Đảng ủy cấp trên xem xét kết nạp vào hàng ngũ của...