Thứ sáu, 11 Tháng 8 2023 14:27

Thông Về việc xin mời chào giá thuê Quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang

Read 166 times

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477