Văn bản Sở Y tế

V/v thực hiện Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang

Tải về Kế hoạch số 1007/KH-UBND

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 739/KH-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Tải về Kế hoạch 739/KH-UBND 

KẾ HOCH Thực hiện “Năm Dân vn khéonăm 2020

Kế hoch s645-KH/UBND

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải về Chỉ thị 475/CT-UBND

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ

Tải về Nghị định 30/2020/NĐ-CP

 
 
Powered by Phoca Download