Văn bản Sở Y tế

Về việc triển khai Kế hoạch số 1399/KH-STTTT ngày 26/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông

 

Về việc triển khai Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Về việc triển khai Thông tư số 13/2019/BYT ngày 05/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tải về Phụ lục Thông tư 13/2019/BYT

Về việc triển khai Quyết định số 528/TT-NV3 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 477/QĐ-TTCP của tổng Thanh tra Chính Phủ

Tải về Quyết định số 477/QĐ-TTCP

Về việc giảm bớt các thủ tục hành chính trong cấp, cấp bổ sung phạm vi hoạt động CCHN khám bệnh, chữa bệnh.