Văn bản Sở Y tế

V/v ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với công chức, viên chức và người lao động Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang

Về việc triển khai thông tư số 20/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Về việc giảm bớt các thủ tục hành chính trong cấp, cấp bổ sung phạm vi hoạt động CCHN khám bệnh, chữa bệnh.

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 3 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế.

 Tải về Thông tư 39

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1744/CT-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

Chỉ thị 1744/CT-UBND