Văn bản khác

Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung, huỷ bỏ một số khu vực được xác định khu vực cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Về việc triển khai Kế hoạch số 1399/KH-STTTT ngày 26/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông

Quy định về chất lượng nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Về việc thành lập Chi hội Phổi và phát triển hội viên

Về việc cho phép đổi tên Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam thành Hội Phổi Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội phổi Việt Nam