Kết nạp đảng viên mới

(Thứ tư, 13/05/2020, 09:35)

Ngày 11/05/2020 Chi bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho một đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Một số hình ảnh: