Tin tức bệnh viện

Nhằm nâng cao hiểu biết và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra