Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021 07:35

Trao Quyết định thành lập Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang

Ngày 26/02/2021 Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã trao Quyết định về việc tổ chức lại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hậu Giang thành Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang

Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định 317/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang. Đây là bệnh viện chuyên khoa hạng III tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của bệnh viện gồm: 01 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc, 03 phòng chức năng và 05 khoa.

 

 

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Đường 14, Khu vực 4, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Email: bvlaobphg@gmail.com    bvlaophoihg@gmail.com
Điện thoại: 0293 3870 477