Thông báo kết quả bỏ phiếu xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020 của Hội đồng cấp cơ sở mở rộng tại Sở Y tế Hậu Giang

Ngày 09/08/2019 Sở Y tế ra Thông báo số 1786/TB-SYT ngày 07/8/2019 thông báo kết quả các Thầy thuốc đạt số phiếu tín nhiệm trên 90% trở lên xét tại Hội đồng cấp cơ sở mở rộng tại Sở Y tế đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “TTND”, TTƯT” lần thứ 13 - năm 2020