Dự thảo ban hành Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong ngành y tế

Dự thảo ban hành Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong ngành y tế

Tải về tại đây