Lịch trực Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2019

LỊCH TRỰC NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4

VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 NĂM 2019

ngày 29/4-01/5/2019

THỜI GIAN

TRỰC LÃNH ĐẠO

TRỰC HÀNH CHÍNH

(Tổng hợp số liệu báo cáo)

GHI CHÚ

Thứ bảy

Ngày 27/04/2019

- Họ và tên: Bs Nguyễn Thành Hiểu

- Chức vụ: Phó Giám Đốc

- Điện thoại: 0939425668

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngoan

- Chức vụ: Điều Dưỡng Viên

- Điện thoại: 0396063253

 

Chủ nhật

Ngày 28/04/2019

- Họ và tên: Bs Nguyễn Phú So

- Chức vụ: Phó Giám Đốc

- Điện thoại:0913159979

- Họ và tên: Đào Thị Thùy Dương

- Chức vụ: Điều Dưỡng Viên

- Điện thoại:0377358680

 

Thứ hai

Ngày 29/04/2019

-Họ và tên: Bs Trần Văn Hùng

Chức vụ: Tp Kế Hoạch Tổng Hợp

Điện thoại: 0919366401

-Họ và tên: Phan Thị Ngọc Dư

Chức vụ: Điều Dưỡng Viên

Điện thoại: 0974900754

 

Thứ ba

Ngày 30/04/2019

-Họ và tên:: Bs Nguyễn Thành Hiểu

- Chức vụ: Phó Giám Đốc

- Điện thoại: 0939425668

-Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngoan

- Chức vụ: Điều Dưỡng Viên

- Điện thoại: 0396063253

 

Thứ tư

Ngày 01/05/2019

-Họ và tên: Bs Nguyễn Phú So

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Điện thoại: 0913159979

-Họ và tên: Đào Thị Thùy Dương

Chức vụ: Điều Dưỡng Viên

Điện thoại: 0377358680