Lịch trực Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch năm 2019

LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2019

Ngày 13-15/4/2019

 

THỜI GIAN

TRỰC LÃNH ĐẠO

TRỰC HÀNH CHÍNH

(Tổng hợp số liệu báo cáo)

GHI CHÚ

Trực Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âl) năm 2019

Thứ bảy

Ngày 13/04/2019

- Họ và tên: Bs Nguyễn Phú So

- Chức vụ: Phó Giám Đốc

- Điện thoại:0913159979

- Họ và tên: Đào Thị Thùy Dương

- Chức vụ: Điều Dưỡng Viên

- Điện thoại:0377358680

 

Chủ nhật

Ngày 14/04/2019

- Họ và tên: Bs Trần Văn Hùng

- Chức vụ: Tp Kế Hoạch Tổng Hợp

- Điện thoại:0919366401

- Họ và tên: Phan Thị Ngọc Dư

- Chức vụ: Điều Dưỡng Viên

- Điện thoại:0974900754

 

Thứ hai

Ngày 15/04/2019

- Họ và tên: Bs Nguyễn Thành Hiểu

- Chức vụ: Phó Giám Đốc

- Điện thoại: 0939425668

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngoan

- Chức vụ: Điều Dưỡng Viên

- Điện thoại: 0396063253