Công văn 1802/SYT-KHTC ngày 05/07/2019

Về việc triển khai Thông tư số 13/2019/BYT ngày 05/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tải về công văn tại đây