Quy định 1972-QĐ/TU Quy định về chất lượng nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Quy định về chất lượng nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Tải về tại đây