• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng Tổ chức Hành chính

I. Chc năng

- Phòng Tổ chức Hành chính là phòng nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Hậu Giang chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tổ chức, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác hành chính quản trị của Bệnh viện.

Phòng Tài Chính Kế Toán

I. Chc năng

- Phòng Tài chính  Kế toán Bnh vin Lao & Bnh phi Hu Giang là phòng nghip v dưới s chỉ đo trc tiếp ca Ban Giám đc Bnh vin và chu trách nhim trước Ban Giám đc v t chc thc hin vic thu, chi tài chính trongđơn v.

Phòng Kế Hoạch Chỉ Đạo Tuyến

I. Chức năng

    - Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trác nhiệm trước Giám đốc về:

Các bài khác...

  1. Phòng Điều dưỡng
Xem trên giao diện: